1. STUPEŇ

Na 1. stupni je celkem 14 tříd. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (1. - 5. ročník)

v kmenových třídách, které jsou vybaveny didaktickou technikou s různými výukovými programy.

Cizí jazyk - anglický, se vyučuje od třetího ročníku. Vzhledem k tomu, že máme na škole bazén, mohou všichni žáci již od 1. ročníku jednu hodinu týdně plavat. V 5. třídě, sportovní, lze v rámci vyučování a hodin Tv trávit 3 hodiny týdně v plavání a ti žáci, kteří jsou výbornými plavci, navštěvují zároveň Kometu Brno, kde se v plavání zdokonalují. Vzorně reprezentují naši školu v republikových i mezinárodních soutěžích.

Od 1. ročníku jezdíme na školy v přírodě. Pro žáky 4. a 5. ročníku organizujeme kurzy bruslení.

Žáci prvního stupně se kromě klasické výuky pravidelně účastní různých výukových programů - např. "Zdravé zuby a Zdravá pětka". Školní učivo je doplňováno nabídkou aktivit z CVČ Lány, Lužánky, DDM a preventivními programy pro žáky (besedy s policií, šikana, drogy). Zapojujeme se do matematických soutěží - Matematická olympiáda, Klokánek, Pangea. Pořádáme a sami se zúčastníme mnoha sportovních soutěží, zaměřených nejen na plavání. Pořádáme pěvecké a literární soutěže. Od 1. ročníku jezdíme každoročně na zotavovací akce. Oblíbenou akcí pro děti je "Noc s Andersenem", kdy mohou trávit společný večer ve škole (vždy z pátku na sobotu) spolu s vyučujícími. Čtou se pohádky, děti plní různé úkoly na pohádkové cestě, mohou si vybrat z různých dílen, kde spolu něco tvoří. Jde vždy o nezapomenutelný zážitek.

Spolupracujeme také s mateřskými školami v Bohunicích. Předškoláci z MŠ Pohádka zasednou několikrát do roka jako žáci do lavic, aby si vyzkoušeli, jaké to bude, až budou chodit do školy.

Během celého školního roku organizujeme návštěvy divadel, koncertů, muzeí i galerií. Na spodní chodbě pavilónu 1. stupně na nástěnkách jsou vystaveny práce žáků.

Pro naše budoucí prvňáčky připravujeme každoročně zábavné dopoledne i odpoledne, kde si mohou spolu s rodiči blíže prohlédnout naši školu.

Škola spolupracuje i s jinými institucemi v Brně - PPP, SPC. Součástí této spolupráce jsou i pravidelné návštěvy speciálního pedagoga ve škole.