EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V EDUKAČNÍM PROCESU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

BRNO, ARMÉNSKÁ 21

MOTTO: "CESTY NEJSOU, POUTNÍK SI JE MUSÍ VYŠLAPAT"

STARÉ ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ

EVVO vede žáky ke zdravému životnímu stylu, k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a za trvale udržitelný život. Prolíná se do vyučování v průřezových tématech.

Ekologická výchova se na naší škole uspokojivě rozvíjí. Funkce koordinátora EVVO byla zřízena již ve školním roce 2005. Prioritami školy vzhledem k EVVO je učit žáky znalosti a dovednosti trvale udržitelného rozvoje, které budou dobře uplatnitelné v životě, učit méně encyklopedických poznatků a více se orientovat na učení se zaměřením na praxi, zavádět takové metody výuky, které povedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - např. skupinové vyučování, projektové vyučování, badatelské vyučování, vrstevnicové vyučování, vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu, rozvíjet silné stránky školy v oblasti EVVO a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Škola za tímto účelem spolupracuje s mnohými organizacemi například s Lipkou - školské zařízení pro environmentální vzdělávání a jeho odloučená pracoviště, ÚMČ Brno - Bohunice, Rezekvítkem, Duhou, ZOO Brno, PF MU Brno, Kejbaly - katedra Bi, Zdravotní prevence - zdravé zuby , CVČ Lužánky a jejich odloučená pracoviště, Sdružení Tereza, Praha, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Sládkova 45,, Společnost Podané ruce, SANANIM, Centrum léčby závislosti na tabáku, Brno. Škola je od školního roku 2014/2015 zapojena do projektu s environmentální tématikou "Recyklohraní."

Od února 2019 je naše škola zapojena také do projektu Jedlá školní zahrada.

Akce probíhá v rámci projektu KaPoDaV-Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji (číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211). Rozvíjet podnikavost, iniciativu a kreativitu, zkoušet s žáky "podnikat nanečisto", podporovat v nich rozvoj nových, ale reálných nápadů atd., má hluboký smysl. Nelze však přitom zapomenout na udržitelný rozvoj. Dlouhodobý smysl mají ty aktivity a vyučovací přístupy, které integrují hledisko šetrného přístupu k životnímu prostředí. Jen v takovém případě se budeme moci čestně ohlédnout zpět za mladou generací a prohlásit, že jsme se jim pokusili pomoct získat klíčové kompetence pro úspěch v dospělosti a zároveň je naučili přemýšlet tak, aby jejich podnikavé nápady neničily životní prostředí generacím následujícím.

Zpracovala Mgr. Irena Lidmilová

Koordinátorka EVVO na ZŠ Brno, Arménská