Informace pro rodiče žáků 5. a 7. ročníků

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 5. a 7. TŘÍD 2019-2020

 • Žáci si mohou do 1. kola přijímacího řízení podat 2 přihlášky.

 • Přihlášky si rodiče zajistí - buď si je zakoupí nebo stáhnou z internetu na stránkách MŠMT

 • Na jedné přihlášce jsou uvedeny 2 školy. Obě přihlášky vyplňují jako kopie, na obou jsou gymnázia ve stejném pořadí.

 • Jako 1. školu uveďte tu, o kterou má vaše dítě větší zájem.

 • Rodiče vyplní přední stranu přihlášky. Po vyplnění přední strany přinese žák přihlášky do školy, která vyplní zadní stranu a vrátí přihlášku žákovi.

 • Vyplněné, potvrzené a zkontrolované přihlášky třídním učitelem a výchovným poradcem, rodiče osobně odevzdají nebo doporučeným dopisem odešlou na vybraná gymnázia.Pokud se jedná o školu, kde je nezbytný lékařský posudek, je třeba jej k přihlášce přiložit nebo přímo potvrdit na přihlášku.

 • Žáci musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března, pokud se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu.K těmto termínům již musejí být přihlášky na SŠ, takže pokud je budete posílat poštou, je třeba mít časovou rezervu.

 • V přijímacím řízení na gymnázia se koná vždy jednotná státní přijímací zkouška z matematiky, z českého jazyka a literatury.

 • Jednotné státní přijímací zkoušky se konají pouze v 1. kole přijímacího řízení, a to 16. a 17. dubna 2020. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

 • Ředitel střední školy může také rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví dva termíny pro její konání a to v období od 12.4. do 28.4. 2020.

 • Ředitelé středních škol musí zveřejnit kritéria přijímacího řízení do 31. ledna

 • Pokud bude žák přijat, bude muset do 10 pracovních dní od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu. Zpětvzetí Zápisového lístku je možné pouze v případě: přijetí na základě odvolání nebo odevzdání ZL do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následné přijetí do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 • Zápisový lístek dostanou žáci ve škole po té, co budou přijati na gymnázium.

 • 1. kolo přijímacího řízení je ukončeno až po odvoláních. Odvolací lhůta je 3 dny po obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se píše řediteli SŠ. Je dobré vždy využít možnosti odvolat se.