Informace pro rodiče žáků 9. ročníků

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD 2019-2020

 • Žáci si mohou do 1. kola přijímacího řízení podat 2 přihlášky.

 • V lednu zároveň s vysvědčením obdrží žáci ve škole částečně vyplněné přihlášky

 • Obě přihlášky mohou být na stejnou školu, ale různé obory.

 • Na jedné přihlášce jsou uvedeny 2 školy. Přihlášky vyplňují jako kopie, na obou jsou SŠ ve stejném pořadí.

 • Jako 1. školu uveďte tu, o kterou má vaše dítě větší zájem.

 • ZŠ vyplní jméno a příjmení, dále zadní stranu přihlášek včetně razítka a podpisu ředitele školy. Zbývající údaje doplní rodiče.

 • Vyplněné, potvrzené a zkontrolované přihlášky třídním učitelem a výchovným poradcem, rodiče osobně odevzdají nebo doporučeným dopisem odešlou na vybrané střední školy. Pokud se jedná o školu, kde je nezbytný lékařský posudek, je třeba jej k přihlášce přiložit nebo přímo potvrdit na přihlášku.

 • Žáci musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března, pokud se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu.K těmto termínům již musejí být přihlášky na SŠ, takže pokud je budete posílat poštou, je třeba mít časovou rezervu.

 • V přijímacím řízení do oborů s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná státní přijímací zkouška z matematiky, z českého jazyka a literatury.

 • Jednotné státní přijímací zkoušky se konají pouze v 1. kole přijímacího řízení, a to 14. a 15. dubna 2020. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

 • Náhradní termín pro konání jednotných státních zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2020.

 • Ředitel střední školy může také rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví dva termíny pro její konání a to v období od 12.4. do 28.4. 2020.

 • Ředitelé středních škol musí zveřejnit kritéria přijímacího řízení do 31. ledna.

 • Přijímací zkoušky na školy s talentovou zkouškou proběhnou 2. -15. 1. 2020, přesný termín zkoušek a kritéria přijímacího řízení musí zveřejnit do 30. října 2019. Termín přijímacích zkoušek je třeba na přihlášky vyplnit.

 • Pokud bude žák přijat na 2 školy najednou, vybere si jednu školu a na ni bude muset do 10 pracovních dní od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisovýlístek (obdrží jen jeden). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu. Zpětvzetí Zápisového lístku je možné pouze v případě: přijetí na základě odvolání nebo odevzdání ZL do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následné přijetí do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 • Zápisový lístek dostanou žáci v lednu ve škole zároveň s vysvědčením a přihláškami.

 • Pokud dítě není přijato v 1. kole na SŠ, rodiče si samostatně zajistí nové přihlášky. V dalších kolech si mohou žáci podat neomezený počet přihlášek, vyplní vždy na přihlášce pouze jednu školu a nedělají přijímačky.

 • 1. kolo přijímacího řízení je ukončeno až po odvoláních. Odvolací lhůta je 3 dny po obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se píše řediteli SŠ. Je dobré vždy využít možnosti odvolat se.

 • Pokud má vaše dítě specifické poruchy učení a vy chcete, aby bylo zohledněno při přijímacím řízení (poskytnuto více času), je nutné k přihlášce přiložíte platnou zprávu z PPP.

 • Festival vzdělávání 2018 (dříve Veletrh středních škol) se koná na brněnském výstavišti v pavilónu G1 a G 2 a to v termíně

22. - 23. 11. 2019

Webové stránky

Databáze škol: 

 • www.atlasskolstvi.cz
 • www.msmst.cz - stránky ministerstva školství
 • www.nuov.cz
 • www.stredniskoly.cz
 • www.infobsolvent.cz
 • www.jmskoly.cz
 • portal.mpsv.cz

Testy: 

 •  www.ceskaskola.cz
 • www.scio.cz
 • www.zkousky-nanecisto.cz
 • www.az-smart.cz
 • www.zaskolou.cz
 • www.skolaonline.cz

S veškerými dotazy ohledně volby školy pro vaše děti, se můžete obrátit na p. učitelku Hůrkovou, výchovnou poradkyni naší školy.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Soukromé

Gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací

Střední škola uměleckomanažerská Táborská - obor Multimediální tvorba

Střední odborné učiliště tradičních řemesel - Střední

 • design interiéru - MT

 • uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - MT

 • starožitník - MT

 • umělecký kovář a zámečník, pasíř

 • umělecký truhlář a řezbář

 • umělecký keramik

 • vlásenkář a maskér

Státní

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Botanická - obor sportovní příprava

Střední škola umění a designu Husova - všechny obory

SŠ stavebních řemesel Brno - Bosonohy - uměleckořemeslné zpracování dřeva-MT

- umělecký truhlář a řezbář-VL

Vzdělávací možnosti ve středních školách

 • žák se výborně učí a nemá představu o svém profesním zaměření, ať přemýšlí o gymnáziu

 • žák má slušný prospěch a nevylučuje možnost pokračovat ve studiu po střední škole - zvažujte některý ze 4 letých maturitních oborů zaměřených především na teoretickou přípravu

 • žák má slušný prospěch a je manuálně zručný(á), může si zvolit 4letý maturitní obor zaměřený více na praktickou přípravu

 • pokud žáka baví manuální práce a s prospěchem na tom není zrovna nejlépe - poohlédněte se po 3letém oboru zakončeným výučním listem

 • jestli nejde žákovi učení, může získat výuční list v některém z 2 nebo3 letých oborů zaměřených především na praktickou přípravu (POZOR! Po absolvování těchto oborů nemůže pokračovat v nástavbovém studiu)

 • i když zvládá žák školu s velkými obtížemi, ať se pokusí získat alespoň minimální střední vzdělání v praktické škole - studium je ukončeno závěrečnou zkouškou

 • žák chce uplatnit své nadání (hudba, zpěv, tanec), zkusí konzervatoř