POVOLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

  • § 18 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon