PŘEŘAZENÍ ŽÁKA DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka na žádost jeho zákonného zástupce přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

  • § 17 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon