VÝCHOVNÝ PORADCE
VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCE

Mgr. Jolana Hůrková

email: poradce@zsarmenska.cz

konzultační hodiny: čtvrtek 14:30 - 16:00

Činnost výchovné poradkyně

 • Koordinuje poskytování poradenských služeb ve škole
 • Řeší neomluvené a zvýšené absence žáků

 • Sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému

 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole

 • Řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu

 • Řeší výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích

 • Koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Zajišťuje vyšetření žáků v pedagogicko - psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů a vede jejich evidenci

 • Pečuje o integrované žáky s poruchami učení a chování - pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocuje jejich účinnost

 • Pečuje o nadané a talentované žáky - navrhuje další péči o tyto žáky, pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro mimořádně nadané žáky

 • Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno (především na Zachové), se středisky výchovné péče (SVP Veslařská, Help me), Oddělením sociálně právní ochrany dětí Obecního úřadu Brno-Bohunice, Úřadem práce, s Policií ČR a dalšími institucemi.

 • Eviduje všechny důležité informace a materiály, které se týkají nabídky studia na SŠ a přijímacího řízení a předává je žákům, jejich rodičům i třídním učitelům 5., 7. a 9. tříd.

 • Provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku, pomáhá při vyplňování přihlášek na střední školy, poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ

 • Pro žáky 9. tříd zajišťuje návštěvu Informačního střediska Úřadu práce Brno-město, návštěvy zástupců SŠ na ZŠ, exkurze žáků 9. tříd na SŠ, Veletrhu středních škol

 • Zajišťuje v listopadu informační schůzku pro rodiče žáků 9. tříd ohledně přijímacího řízení, spojenou s malou burzou středních škol

 • Spolupracuje s třídními učiteli při potvrzování přihlášek ke studii na SŠ, připravuje a vydává žákům zápisové lístky.

 • Poskytuje žákům, kteří nebyli úspěšní v prvním kole přijímacího řízení, a jejich rodičům informace o odvolacím řízení a dalších kolech přijímacího řízení.